TÁJÉKOZTATÁS

Az Agyban Nagy 3D Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett rendezvényeken történő fénykép és videó felvétel készítéséről és felhasználásáról.

Az Agyban Nagy 3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5411. Kétpó, Kossuth L. út 10, cégjegyzékszáma: 16-09-019433; a továbbiakban: a „Társaság” vagy az „Adatkezelő”) a közreműködésével szervezett rendezvényen a Társaság a magáról a rendezvényről, illetve a rendezvényen résztvevő személyekről fénykép és videó felvételt készíthet, amelyet kizárólag saját céljaira használ fel. A fényképfelvételeket közzéteheti a honlapján (www.agybannagy3d.hu), közösségi médiában rögzített profilján és harmadik személyeknek szóló ajánlataiban, promóciós anyagaiban. A fényképfelvételek készítésével és felhasználásával a Társaság személyes adatokat kezel, amelyre vonatkozóan a Társaság eleget téve az adatvédelmi jogszabályok előírásainak az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket:

Az adatkezelő

Agyban Nagy 3D Technológiai Kft (székhelye: 5411. Kétpó, Kossuth L. út 10; e-mail címe: info@agybannagy3d.hu; telefonszáma: 06-30-485-66-88.

Az adatkezelés célja

A rendezvényeken részt vevő természetes személyek képmása. A Társaság nem készit fényképfelvételt, így nem kezel személyes adatot az érintettről amennyiben az érintett ez ellen kifejezetten tiltakozik.

A kezelt személyes adatok köre

Agyban Nagy 3D Technológiai Kft (székhelye: 5411. Kétpó, Kossuth L. út 10; e-mail címe: info@agybannagy3d.hu; telefonszáma: 06-30-485-66-88.

Az adatkezelés jogalapja

A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (f) pontja).

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az adatkezelés elleni tiltakozásig kezeli a Társaság, attól függően, hogy melyik esemény következik be hamarabb.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre

(i) Az Adatkezelő vezető tisztségviselője, továbbá azon munkavállalói, akiknek a feladatuk teljesítése érdekében szükségük van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez.
(ii) Az rendezvény megrendelőjének igénye esetén a rendezvény megrendelője.
(iii) Személyes adatokat a Társaság megbízásából a fényképeket készítő természetes vagy jogi személy mint adatfeldolgozó rögzíti, dolgozza fel és adja azt át a Társaságnak, ezt követően a Társaság gondoskodik arról, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat véglegesen és helyreállíthatatlanul törölje a rendszerből.
(iv) Amennyiben egy érintett él a hozzáférés jogával, úgy az érintett részére átadásra kerülnek azon fényképek, amelyeken más természetes személyek képmása is szerepelhet.
(v) A személyes adatokat tartalmazó fényképfelvételek szerepelhetnek a Társaság ajánlataiban, illetve promóciós anyagaiban, amelyek átadásra kerülhetnek azon személyek számára, akiknek a Társaság ajánlatot ad.

Az érintett jogai

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg):

(i) Hozzáféréshez való jog (az Adatkezelő tájékoztatja az érintette arról, hogy adatkezelés folyamatban van-e, illetve amennyiben igen, úgy az azzal kapcsolatos információkat megadja);

(ii) Helyesbítéshez való jog (amennyiben a kezelt adat pontatlan vagy hiányos, úgy kérelemre azt az Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti);

(iii) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) (amennyiben az adatkezelés nem lenne jogszerű, úgy az Adatkezelő a személyes adatokat törli);

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog (pontatlan, jogellenes, szükségtelen vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli);

(v) tiltakozáshoz való jog (az érintett kérésére az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést és törli a fényképfelvételeket, amelyen az érintett szerepel).

A jogait az érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján és pontosan meghatározza, hogy a jogait mely fénykép(ek) esetén kívánja gyakorolni.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).